Crisis management

Crisismanagement of crisisbeheersing is de systematische poging om organisatorische (internationale) crises
te voorkomen dan wel te beheersen. Een crisis is een zware noodsituatie
waarbij het functioneren van een organisatie (bedrijf, overheid,
maatschappij, regio) ernstig verstoord raakt. Crises worden gekenmerkt
door vier elementen:
  • substantiële dreiging voor de organisatie;
  • een verrassingselement;
  • hoge mate van onzekerheid;
  • korte beslistijden.

Crisismanagement
omvat methodieken om noodsituaties te kunnen voorspellen, beoordelen,
analyseren en voorkomen. Een stap voorafgaand aan het crisismanagement
is om technisch en menselijk falen te voorkomen. Daarna wordt ingegaan
op de respons: er worden afspraken gemaakt over hoe commandostructuren en communicatielijnen
verlopen in het geval zich een crisis voordoet. Met name het begin van
een crisis is vaak chaotisch en hiervoor worden plannen opgesteld totdat
herstel en normalisatie van de situatie optreedt. In internationale
crises kunnen hier bijvoorbeeld diplomatieke, politieke of militaire
middelen voor worden ingezet.

Procedures worden vastgelegd in een Crisis Management Plan.
Hierbij wordt aandacht gegeven aan het feit dat de realiteit en de
perceptie van de crisis vaak uiteen liggen. Er wordt gebruikgemaakt van
(nood)scenario’s waarbij beschreven wordt welke respons van verschillende instanties of hulpverleners verwacht wordt.

Een crisis
komt altijd onverwacht. Het werk van een crisismanager bestaat echter
paradoxaal genoeg juist uit een goede voorbereiding. Een goede
communicatie, plan, een goed opererend team, een goed voorbereid
crisiscentrum: het zijn allemaal voorwaarden voor het goed managen van
een crisis. Allerbelangrijkste is echter dat het niet alleen voorbereid
is, maar ook geoefend. Dat kan alleen door het simuleren van een ramp,
zodat een echte rampbestrijding uitgetest wordt. Gebruikelijk is dat tot
in detail de ramp nagespeeld wordt, inclusief slachtoffers. Dit zijn
buitengewoon kostbare oefeningen. Daarom zijn er tevens simulaties
ontwikkeld die de managers testen op hun vaardigheden zonder dat de ramp
fysiek nagespeeld wordt: het zogenaamde crisis game.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes